View Full Version: Đề thi giao lưu toán tuổi thơ lớp 8

Lớp 8E - THCS ĐTM > Thư viện đề thi THCS > Đề thi giao lưu toán tuổi thơ lớp 8


Title: Đề thi giao lưu toán tuổi thơ lớp 8


Đề thi giao lưu - May 25, 2008 08:51 AM (GMT)
Đề thi giao lưu toán tuổi thơ lớp 8

--------------------------------------------------------------------------------

Bài 1: T́m các số nguyên dương sao cho

Bài 2: Cho và
T́m GTLN của
Bài 3: Cho tứ giác lồi ABCD có diện tích là
Trên AB lấy điểm M;N sao cho ; trên DC lấy điểm E;K sao cho
Tính diện tích MNKE

:P :D
Hosted for free by zIFBoards